Uw Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidsverzekeringen... moeilijk woord maar het gaat hem steeds om schade die uw bedrijf toebrengt aan anderen.

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating of kortweg BA uitbating genoemd dekt de schade die u aan anderen toebrengt gedurende de uitbating van uw bedrijf. Het is een soort familiale verzekering, maar dan voor uw bedrijf.

Meestal is deze polis ingedeeld in volgende afdelingen:

 • BA Uitbating: deze waarborg dekt de schade aan derden (=anderen dan uzelf) tijdens de uitbating van uw activiteiten. Enkele voorbeelden:
  - een dakwerker laat een pan vallen op een auto
  - een haastige werknemer loopt zonder kijken over straat en veroorzaakt een verkeersongeval
  - uw kraanman veroorzaakt schade bij een verkeerde manipulatie

 • Toevertrouwde goederen: Dit is steeds een aparte afdeling. Het betreft hier de schade aan goederen die het voorwerp uitmaken van uw werkzaamheid. In de afdeling BA uitbating is dergelijke schade uitgesloten. De waarborg dient dus apart voorzien te worden gezien deze sterk verschilt per beroepscategorie. Voorbeelden van schadegevallen:
  - een garagist steekt onvrijwillig de auto in brand waaraan hij aan het werk is.
  - de loodgieter breekt het bad van de badkamer die hij moet herstellen
  - een antieke kast, toevertrouwd aan een meubelmaker voor renovatie, raakt beschadigd.

 • BA na levering of producten-aansprakelijkheid: Weerom moeilijke woorden... Wij verduidelijken. Er kan dus schade optreden zoals hierboven beschreven. Het kan echter gebeuren dat er zich schade voordoet na de uitvoering van het werk of na de levering van een product. Dan komt deze afdeling te pas. Enkele voorbeelden:
  - de garagist steekt nieuwe banden en er loopt een wiel af
  - na een foute aansluiting in de zekeringenkast van een woning ontstaat er brand
  - de beenhouwer verkoopt pastei en klanten lopen een voedselvergiftiging op

 • Rechtsbijstand: We hebben het tot nu steeds gehad over schade die u toebrengt aan anderen. Het kan evenwel ook voorvallen dat anderen schade toebrengen aan u. Op dat ogenblik geeft de waarborg rechtsbijstand u de nodige hulp en bijstand om uw rechten te laten gelden.


De verzekering beroepsaansprakelijkheid dekt eveneens schade aan derden maar er is meer.

De verzekering hierboven besproken geldt steeds voor extra-contractuele schade. Dit betekent de schade die niet het voorwerp van het werk of de dienst zelf betreft.

De verzekering beroepsaansprakelijkheid verzekert de contractuele aansprakelijkheid

Enkele voorbeelden ter verduidelijking:

 • de huisarts bezoekt een patiënt en stoot een vaas omver bij het binnenkomen: waarborg ba-uitbating (= extra contractuele aansprakelijkheid)
 • de dokter spuit een verkeerd medicijn in en de patiënt raakt verlamd: waarborg beroepsaansprakelijkheid(=contractuele aansprakelijkheid)
 • je gaat naar je advocaat en raakt er gewond ingevolge een slechte trap-trede: ba uitbating (=extra contractueel)
 • je advocaat vergeet tijdig beroep aan te tekenen tegen een vonnis waarmee je niet tevreden was: beroepsaansprakelijkheid (contractueel)

Opgelet, niet iedereen kan zich hiertegen verzekeren. Slechts een beperkt aantal beroepen komt in aanmerking voor dergelijke verzekering. Enkele voorbeelden: architecten, dokters in de geneeskunde, verpleegkundigen, kinesisten, boekhouders, accountants, verzekeringsmakelaars,...


Verzekering objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing

De jaren 70-80 werden gekenmerkt door enkele stevige branden in dancings, hotels, schietstanden, en andere inrichtingen toegankelijk voor het publiek. Ingevolge diverse problemen van brandveiligheid en vergoeding van slachtoffers ontstond de wet van 30 juli 1979 betreffende deze materie.

Belangrijkste punt in deze wet is de invoering van een "objectieve" aansprakelijkheid van de uitbater voor brand en ontploffing. Dit betekent dat de slachtoffers niet langer een fout of tekort dienen te bewijzen. Neen, de uitbater moet steeds opdraaien voor de schade of hij hier nu wel of niet iets kan aan doen. Tevens wordt de wettelijke verplichting ingevoerd tot het nemen van een verzekering hiervoor. De verzekeringsmaatschappij levert hiervan een attest af dat overgemaakt moet worden aan de burgemeester.

Algemeen beoogt de wetgever dat alle inrichtingen die voor het publiek toegankelijk zijn zo’n verzekering moeten afsluiten. Het behoort de exploitant toe de verzekering te nemen; dit kan dus de eigenaar zijn doch het kan ook de huurder of gebruiker zijn. Het KB somt de volledige lijst op. In totaal gaat het om 25 categoriëen van uitbatingen. Ziehier de voornaamste:

 • dancings
 • restaurants, frituren en drankgelegenheden met een oppervlakte van meer dan 50 m²
 • hotels met meer dan 4 kamers
 • kleinhandelszaken met een oppervlakte van meer dan 1000 m²
 • sportzalen, culturele centra, handelsbeurzen, tentoonstellingen,...
 • kantoorgebouwen van meer dan 500m²
 • ziekenhuizen, rusthuizen, scholen, kerken, rechtbanken,...

Tevens is het belangrijk te melden dat de wetgever geen vrijstelling verleent voor tijdelijke evenementen. Een tent voor het wijkfeest in uw buurt ontsnapt dus niet aan de verplichtingen van deze wet.