Arbeidsongevallen

Arbeidsongevallen

De wet verplicht elke werkgever om zich te verzekeren voor de arbeidsongevallen die zijn personeel kan overkomen tijdens het werk of op de weg van en naar het werk. De wet geldt zowel voor arbeiders als bedienden, tijdelijke helpers, schoonmaaksters, dienstpersoneel, jobstudenten enz.

De verzekering omvat de volgende waarborgen:

  • Tijdelijke arbeidsongeschiktheid
  • Dit is het loonverlies dat het slachtoffer lijdt ten gevolge van het arbeidsongeval. Het gewaarborgd loon, uitbetaald door de werkgever tijdens de eerste periode van de ongeschiktheid wordt aan de werkgever terugbetaald a rato van 90% van een geplafonneerd loon zonder de patronale bijdragen. Na deze periode betaalt de verzekering het loon rechtstreeks aan het slachtoffer (ook a rato van 90% van een geplafonneerd loon).

  • Medische kosten
  • Voor een arbeidsongeval is er geen tussenkomst van het ziekenfonds in de hospitalisatiekosten of de andere medische kosten. Deze kosten worden rechtstreeks door de verzekering arbeidsongevallen betaald. De tussenkomst is echter beperkt tot het RIZIV-barema. Supplementen zoals bijvoorbeeld de extra kosten voor een eenpersoonskamer in de kliniek blijven ten laste van het slachtoffer. Onder deze rubriek vallen tevens de kosten voor prothesen en andere medische hulpmiddelen.

  • Blijvende arbeidsongeschiktheid
    Het slachtoffer kan als gevolg van een arbeidsongeval een blijvend letsel overhouden. Hiervoor wordt een lijfrente betaald in functie van het loon en de graad van ongeschiktheid (uitgedrukt in %). Er wordt rekening gehouden met de economische ongeschiktheid.

  • Overlijden
    Bij overlijden van het slachtoffer is er een tussenkomst in de begrafeniskosten (= 30X het gemiddeld dagloon van het slachtoffer), een lijfrente voor de weduwe (30% van het basisloon van de overledene) en een tijdelijke rente voor de kinderen (15-20% van het basisloon van de overledene per kind zolang het kind recht heeft op kinderbijslag).

De premieberekening van de verzekering arbeidsongevallen gebeurt op de loonmassa die u jaarlijks uitkeert. Afhankelijk van de aard van uw activiteiten (gevaar, vroegere arbeidsongevallen,...enz) en uw totaal personeelbestand negociëren wij voor u bij diverse verzekeringsmaatschappijen de beste premievoet. Dit kan minder dan 0,5% zijn voor zittende bedienden en lage risico-beroepen tot meer dan 5% voor de hogere beroepsklassen.

Gezien uw totale loonmassa pas gekend is als het lopende jaar voorbij is en de premie vooruit betaald moet worden, betaalt u een voorschot op basis van de geschatte loonmassa met het jaar daarop een afrekening op basis van de effectieve loonmassa. Voor bedrijven met slechts enkele werknemers wordt soms met een forfaitaire premie gewerkt.

De verzekering arbeidsongevallen biedt u een wettelijke doch beperkte verzekering. Met de volgende verzekeringen kan u enkele leemtes opvullen.

U heeft er onder meer kunnen lezen dat er sprake is van een 'geplafonneerd loon'en van '90% tussenkomst' en van '...zonder de patronale bijdragen'. Een werknemer die afwezig is ingevolge een arbeidsongeval is niet alleen een organisatorisch probleem in uw bedrijf. Er zijn ook flinke financiële gevolgen aan verbonden zowel voor de werkgever als voor de werknemer.

De excedent verzekeringUw belangrijkste medewerkers verdienen doorgaans meer dan het wettelijk maximum voorzien in de verzekering arbeidsongevallen. Dit wettelijk maximum jaarloon bedraagt ongeveer 33.000 euro. Bij werkongeschiktheid door arbeidsongeval worden zij aldus vergoed op basis van 90% van dit maximum. De excedent verzekering betaalt het verschil tussen dit wettelijk maximum en het effectieve jaarloon dat deze medewerkers verdienen. Een deugdelijk extra legaal voordeel.


De verzekering gewaarborgd loonBij arbeidsongeval dient u als werkgever het gewaarborgd loon door te betalen aan het slachtoffer. U krijgt van de verzekering arbeidsongevallen ongeveer 90% terug van het bruto loon (weerom geplafonneerd) zonder de patronale bijdragen die gemakkelijk 30% bereiken. De verzekering gewaarborgd loon betaalt u het saldo van 10% terug én de patronale bijdragen. Aldus geen financiële kater bij arbeidsongeval. U kan zich volledig concentreren op het organisatorische.